Resistance and Resistivity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistance and Resistivity
Mô tả Exploration of how resistance depends on the length of wire and its cross-sectional area.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Resistance, Resistivity
Mô phỏng Điện trở của một dây dẫn


Tác giả Duane Dolejsi
Trường / Tổ chức Northern State University
Ngày đăng ký 29/12/2012
Ngày cập nhật 29/12/2012