Molecular Geometry and Polarity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecular Geometry and Polarity
Mô tả This activity combines two simulations (molecular shapes and molecular polarity) to guide the students from drawing Lewis structures to VSEPR-predicted geometries to predicting a molecule's polarity.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Lewis Structure, Polarity, VSEPR
Mô phỏng Sự Phân cực phân tử, Hình dạng phân tử


Tác giả Ted Clark
Trường / Tổ chức The Ohio State University, Department of Chemistry and Biochemistry
Ngày đăng ký 14/07/2012
Ngày cập nhật 14/07/2012