Refraction Investigation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Refraction Investigation
Mô tả Open ended, inquiry based refraction investigation for Honors Physical Science students. Covers concepts of refraction, index of refraction, and critical angle. Does not go into the math of Snell's Law
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bending light, critical angle, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả John Macuk
Trường / Tổ chức Arlington HS
Ngày đăng ký 07/05/2012
Ngày cập nhật 07/05/2012