Circuit Construction Kit


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Construction Kit
Mô tả A simulation that takes students through a one-bulb circuit, a series circuit, then a parallel circuit. Used in my physics classes as students are beginning to learn about voltage and current.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, electricity, parallel, physics, series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Kevin Fairchild
Trường / Tổ chức La Costa Canyon High School
Ngày đăng ký 01/04/2012
Ngày cập nhật 01/04/2012