Greenhouse Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse Effect
Mô tả Guides students through the Greenhouse Effect Simulation. Used with my 9th-grade Earth Science class.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atmosphere, greenhouse
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Kevin Fairchild
Email liên lạc science@iguanasuite.net
Trường / Tổ chức La Costa Canyon High School
Ngày đăng ký 01/04/2012
Ngày cập nhật 01/04/2012