Explore voltage, current and resistance in DC circuit


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Explore voltage, current and resistance in DC circuit
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charges, current, resistance, voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Chee Heong Lee
Trường / Tổ chức Universiti Tunku Abdul Rahman
Ngày đăng ký 30/03/2012
Ngày cập nhật 30/03/2012