Explore voltage, current and resistance in DC circuit


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Explore voltage, current and resistance in DC circuit
वर्णन
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द charges, current, resistance, voltage
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Chee Heong Lee
शाळा/संस्था Universiti Tunku Abdul Rahman
दाखल दिनांक 3/30/12
आद्यवत 3/30/12