Introduction to Energy Model


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Energy Model
Mô tả I use this lab to introduce my students to the Energy Model from the Modeling Physics philosophies. They teach themselves about energy pie charts, energy bar diagrams, and conservation of energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá dissipated energy, energy bar diagrams, energy pie charts, gravitational potential energy, kinetic energy, thermal energy
Mô phỏng Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Greg Schade
Trường / Tổ chức Parkway West HS
Ngày đăng ký 21/02/2012
Ngày cập nhật 21/02/2012