Introduction to Energy Model


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Introduction to Energy Model
वर्णन I use this lab to introduce my students to the Energy Model from the Modeling Physics philosophies. They teach themselves about energy pie charts, energy bar diagrams, and conservation of energy.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द dissipated energy, energy bar diagrams, energy pie charts, gravitational potential energy, kinetic energy, thermal energy
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)


लेखक Greg Schade
शाळा/संस्था Parkway West HS
दाखल दिनांक 2/21/12
आद्यवत 2/21/12