Natural selection simulation lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Natural selection simulation lab
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Evolution, alle frequency, populations
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Jeffrey Smith
Trường / Tổ chức Hononegah High School
Ngày đăng ký 20/02/2012
Ngày cập nhật 20/02/2012