Outlining Bonding vs. Shape Polarity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Outlining Bonding vs. Shape Polarity
Mô tả Build off ideas from activities that were already present for the simulation.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Chemical Bond, Molecular Dipoles, Polar/Nonpolar Molecules
Mô phỏng Sự Phân cực phân tử


Tác giả Amanda Zullo
Trường / Tổ chức Saranac Lake High School
Ngày đăng ký 02/01/2012
Ngày cập nhật 02/01/2012