Gravity and Orbits Student Guide


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity and Orbits Student Guide
Mô tả A Guide for students to follow while exploring orbits and Gravitational Forces.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gravity Orbit Kepler
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả Joel Barthel
Trường / Tổ chức MLHS
Ngày đăng ký 08/12/2011
Ngày cập nhật 08/12/2011