Gravity and Orbits Student Guide


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Gravity and Orbits Student Guide
वर्णन A Guide for students to follow while exploring orbits and Gravitational Forces.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Gravity Orbit Kepler
सादश्य गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा


लेखक Joel Barthel
शाळा/संस्था MLHS
दाखल दिनांक 12/8/11
आद्यवत 12/8/11