Gravity and Orbits Student Guide


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Gravity and Orbits Student Guide
شرح A Guide for students to follow while exploring orbits and Gravitational Forces.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Gravity Orbit Kepler
شبیه سازی ها گرانش و مدار


نویسنده Joel Barthel
مدرسه / سازمان MLHS
ارسال شده 12/8/11
بروزرسانی شده 12/8/11