Balancing Act Inquiry Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Act Inquiry
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balance, lever arm, proportional reasoning, torque
Mô phỏng Cân bằng (HTML5), Cân bằng


Tác giả Ariel Paul
Email liên lạc ariel.paul@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 15/11/2011
Ngày cập nhật 26/05/2015