Balancing Act Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Act Inquiry
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balance, lever arm, proportional reasoning, torque
Mô phỏng Cân bằng (HTML5), Cân bằng


Tác giả Ariel Paul
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 15/11/2011
Ngày cập nhật 26/05/2015