Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid?
Mô tả This is just a first draft of the lesson and activity.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá buoyancy, density, displacement, mass, phet, volume
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 25/04/2011
Ngày cập nhật 05/07/2013