Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid?
Mô tả This is just a first draft of the lesson and activity.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá buoyancy, density, displacement, mass, phet, volume
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 25/04/2011
Ngày cập nhật 05/07/2013