Buoyancy and Density


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Buoyancy and Density
Mô tả A lab activity looking at the relationships associated with Archimedes' Principle, namely buoyancy, buoyant force and density.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá archimedes principle, buoyancy, buoyant force
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả Jared Schmidt
Trường / Tổ chức Lincoln Park Performing Arts Charter School
Ngày đăng ký 03/01/2011
Ngày cập nhật 19/05/2015