Reflectioin and spherical mirror


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reflectioin and spherical mirror
Mô tả These are the one word question. Which clear your concept and your learning.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Concept questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá mirror, reflection of light, spherical mirror
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện


Tác giả Pravesh Rohilla
Trường / Tổ chức The Pioneer Academy
Ngày đăng ký 26/10/2010
Ngày cập nhật 26/10/2010