High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Charge separation, Electric Charge, Static Electricity
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi, Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả paul devoe
Trường / Tổ chức redlands high school
Ngày đăng ký 28/02/2010
Ngày cập nhật 28/02/2010