Radio active Dating Game for Earth science


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Radio active Dating Game for Earth science
Mô tả This activity is for freshmen Earth science students who are non college bound. Students should finish in one class period but can also finish at home.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Half life, Radioactive dating
Mô phỏng Game định thời bằng phương pháp phóng xạ


Tác giả Heather Cox
Trường / Tổ chức Fisher High School
Ngày đăng ký 26/01/2010
Ngày cập nhật 26/01/2010