The Photoelectric Effect and Work Functions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Photoelectric Effect and Work Functions
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá quantum, work function
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Robert Pirrie
Trường / Tổ chức E. O. Smith High School
Ngày đăng ký 14/01/2010
Ngày cập nhật 14/01/2010