Invention Lab_Wave Interference A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Invention Lab_Wave Interference
Mô tả First draft of an activity on wave interference. Uses the Wave Interference PhET sim and real equipment (laser and double slit).
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá diffraction, double slit, interference, light, phet, single slit, sound, water, waves
Mô phỏng Giao thoa sóng (HTML5), Giao thoa sóng


Tác giả Noah Podolefsky
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 30/04/2009
Ngày cập nhật 30/01/2019