States of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gases, kinetic energy, liquids, solids, states of matter, temperature
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Emily Firchau
Email liên lạc efirchau@lps.k12.co.us
Trường / Tổ chức Arapahoe High School
Ngày đăng ký 23/11/2008
Ngày cập nhật 20/12/2016