States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gases, kinetic energy, liquids, solids, states of matter, temperature
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Emily Firchau
Trường / Tổ chức Arapahoe High School
Ngày đăng ký 23/11/2008
Ngày cập nhật 20/12/2016