Force-time graph activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force-time graph activity
Mô tả The "Forces 1D" activity was administered to CU students in October, 2008. Students spent one hour with the activity. Few got all the way through it, but the important parts are near the beginning to anticipate this.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, free body diagram, friction, graph
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Archie Paulson, Noah Podolefsky
Trường / Tổ chức University of Colorado, Boulder
Ngày đăng ký 20/10/2008
Ngày cập nhật 14/11/2008