Magnetic Field Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Magnetic Field Investigation
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Compass, Intensity of Magnetic Field
Mô phỏng Nam châm và nam châm điện


Tác giả Andrzej Sokolowski
Trường / Tổ chức Magnolia West High School
Ngày đăng ký 01/08/2008
Ngày cập nhật 19/05/2015