Spectra of Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Spectra of Light
Mô tả This lab is used in an astronomy unit while studying stellar specta. It is meant to help students understand how light is created, why light is different colors and how this is related to the different spectra for different elements. This will eventually be related to what we can determine about a star based on its spectral lines.
Chủ đề Thiên văn học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light, spectrum
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện


Tác giả Adrian Carmichael
Trường / Tổ chức Cherrry Creek High School
Ngày đăng ký 07/04/2008
Ngày cập nhật 07/04/2008