Testing Predictions for Projectile Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Testing Predictions for Projectile Motion
Mô tả This activity promotes inquiry learning and is effective for introductory concepts of projectile motion without calculations.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Scott McCurdy
Trường / Tổ chức Leonardtown High School
Ngày đăng ký 13/02/2008
Ngày cập nhật 29/06/2008