Energy Skatepark Adventures


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skatepark Adventures
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Potential and Kinetic Energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Ella Bowling
Email liên lạc ella.bowling@mason.kyschools.us
Trường / Tổ chức Mason County Middle School
Ngày đăng ký 17/01/2008
Ngày cập nhật 22/11/2008