Introduction to Light & Color


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Light & Color
Mô tả This activity was designed as an introduction to a unit on Optics. The students will investigate light and will be able to observe what occurs when different colors are mixed.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá color, color by addition, light, wave-particle duality
Mô phỏng Quan sát màu sắc


Tác giả Kim Dallas
Trường / Tổ chức Central Bucks School District
Ngày đăng ký 27/12/2007
Ngày cập nhật 27/12/2007