Orbits--effects of mass and distance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Orbits--effects of mass and distance
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acceleration, Astronomy, Circular Motion, Elliptical Motion, Gravitational Force, Gravity, Harmonic Motion, Kinematics, Motion, Planets, Rotational Motion, Satellites, Vectors, Velocity
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Chris Cochran
Trường / Tổ chức Montgomery County Public Schools
Ngày đăng ký 07/12/2007
Ngày cập nhật 07/12/2007