Intro to Rotational Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Intro to Rotational Motion
Mô tả This activity is designed to introduce students to the concepts of angular velocity, velocity and angular acceleration.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Rotational Motion
Mô phỏng Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Adrian Carmichael
Trường / Tổ chức Cherrry Creek High School
Ngày đăng ký 17/09/2007
Ngày cập nhật 17/09/2007