Intro to Rotational Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Intro to Rotational Motion
شرح This activity is designed to introduce students to the concepts of angular velocity, velocity and angular acceleration.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Rotational Motion
شبیه سازی ها دوران کفشدوزک


نویسنده Adrian Carmichael
مدرسه / سازمان Cherrry Creek High School
ارسال شده 9/17/07
بروزرسانی شده 9/17/07