Waves


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves
Mô tả This activity has students explore the basic properties of waves using the Waves on a String simulation. It is a very straigh forward activity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Robert Kennedy
Trường / Tổ chức Hereford High
Ngày đăng ký 20/05/2007
Ngày cập nhật 20/05/2007