The Photoelectric Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Photoelectric Effect
Mô tả The activity introduces the student to the quantitative quantities associated with the photoelectric effect. Students are asked to write their own hypotheses and then check their predictions utilizing the simulations.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Andrzej Sokolowski
Trường / Tổ chức Montgomery College
Ngày đăng ký 25/04/2007
Ngày cập nhật 25/04/2007