Diffraction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Diffraction
Mô tả Students will determine the interference patterns for both water and light waves that experience diffraction.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Light, Radiation
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Stephan Graham
Trường / Tổ chức Arrupe Jesuit High School
Ngày đăng ký 25/04/2007
Ngày cập nhật 25/04/2007