Waves on a String


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves on a String
Mô tả This activity is meant to be a brief introduction to wave concepts including frequency, wavelength, amplitude, wave speed, and damping.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Katherine Frett
Trường / Tổ chức Green Mountain High School
Ngày đăng ký 02/04/2007
Ngày cập nhật 02/04/2007