Projectile Motion Formal Lab Development and Report


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Formal Lab Development and Report
Mô tả Students will create there own questions and hypotheses for a projectile experiment. Then complete a formal lab report following testing with the simulator.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Michael Poynter
Email liên lạc mpoynter@jeffco.k12.co.us
Trường / Tổ chức Evergreen High School, Evergreen, Colorado
Ngày đăng ký 13/11/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007