Space Cadets Lunar Landing Showdown


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Space Cadets Lunar Landing Showdown
Mô tả This activity is designed to combine independence of x & Y linear motion with Newton's Laws.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors
Mô phỏng Nguyệt xa


Tác giả Michael Poynter
Trường / Tổ chức Evergreen High School, Evergreen, Colorado
Ngày đăng ký 23/10/2006
Ngày cập nhật 07/05/2008