Magnet Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Magnet Lab
Mô tả This is a quick magnet lab that I used as an introduction to magnetic fields and electromagnets.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Magnetism
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 25/07/2006
Ngày cập nhật 02/09/2015