Salts and Solubility 3: Solution Equilibrium and Ksp (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Salts and Solubility 3: Solution Equilibrium and Ksp (Inquiry Based)
Mô tả I have written a series of five activities using the Soluble Salts simulation to be used throughout the year. This is the third in the series. I plan to use this during second semester as part of Equilibrium. Reversible Reactions is used as part of the pre-activity lesson. The lesson plans for all 5 activities are included with the first activity, Soluble Salts 1 Introduction to Solubility. Learning Goals: Students will be able to Describe the equilibrium of a saturated solution macroscopically and microscopically with supporting illustrations; Write equilibrium expressions for salts dissolving; Calculate K sp from molecular modeling.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Equilibrium, Kinetics, chemistry, ion, molecule, phet activity, precipitation, reactions
Mô phỏng Phản ứng thuận nghịch, Muối và độ hoà tan


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 12/05/2006
Ngày cập nhật 09/07/2013