Moving Man - Velocity vs. Time Graphs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man - Velocity vs. Time Graphs
Mô tả This is an activity designed as an introductory exercise to Velocity vs. Time graphs and only basic graphing skills are needed to complete the activity. The students will: Develop a general knowledge of Velocity vs. Time graphs and Distance vs. Time graphs What graphs of a person standing still would look like What graphs of a person moving away from an observer at a constant speed would look like. What graphs of a person moving towards an observer at a constant speed would look like. How differences in speed appear on the graphs
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Steve Reeves
Trường / Tổ chức Standley Lake High School
Ngày đăng ký 02/08/2005
Ngày cập nhật 17/04/2008