Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able to explain how the mass of an object is determined using spring balances. Then they will be able to use the spring balance to determine the mass of an unknown object. Next, they will find the gravity on Planet X. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Work, gravity, hooke, mass, math, phet activity
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 29/07/2005
Ngày cập nhật 20/09/2018