Faradays AC-DC and Electromagnetism


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Faradays AC-DC and Electromagnetism
Mô tả The students will develop an understanding of the difference between AC and DC current, learn how an electromagnet works and learn how AC and DC current affect the magnetic field of an electromagnet
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Magnetism
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Steve Reeves
Trường / Tổ chức Standley Lake High School
Ngày đăng ký 28/07/2005
Ngày cập nhật 04/08/2005