ความเข้มข้น

ความเข้มข้น หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • สารละลาย
 • ความเข้มข้น
 • การอิ่มตัว
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • สารละลาย
 • ความเข้มข้น
 • การอิ่มตัว
 • โมลาริตี (Molarity)
 • โมล
 • ปริมาตร
 • การละลาย

คำอธิบาย

สังเกตดูการเปลี่ยนสีของสารละลายที่ได้เติมสารกับน้ำลงไป จากนั้นตรวจสอบความเข้มข้นโมลาร์ด้วยเครื่องวัดความเข้มข้น ทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายได้? เปลี่ยนตัวละลายเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสาร และตรวจสอบว่าสารมีความเข้มข้นเท่าไหร่ก่อนจะถึงจุดอิ่มตัว

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • บอกความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของสารละลายและปริมาณของตัวละลายต่อความเข้มข้นของสารละลาย
 • อธิบายว่าสีและความเข้มข้นของสารละลายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 • ทำนายว่าความเข้มข้นของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติมหรือขจัดน้ำ ตัวละลาย หรือสารละลาย และอธิบายเหตุผลได้
 • ออกแบบขั้นตอนที่ทำให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่กำหนดให้
 • ออกแบบและแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสารละลายจากความเข้มข้นหนึ่งเป็นอีกความเข้มข้นหนึ่ง
 • ระบุได้ว่าเมื่อใดที่สารละลายอิ่มตัวและทำนายว่าความเข้มข้นของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำและตัวละลาย
เวอร์ชัน 1.3.20

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
K-5
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
เคมี
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Preguntas clicker sobre Concentración การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen_ying Carpinter, Robert Parson y Trish Leoblein. Traducción de Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย เคมี
Concentration PhET – Understanding Molarity and Parameters affecting Molarity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Concentration - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Investigation of a Solution’s Color (Qualitative) - Guided Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
Concentration - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Saturated Solutions - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner Rune Mathisen ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
Pådrag og utgangar i einingsoperasjonar Rune Mathisen ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
Soluções Químicas Inaiá Lopes ม.ต้น ชี้แนะ เคมี
Trabalho em grupo: Diluição Adriano Pires de Lemos ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
ชี้แนะ
เคมี
ฟิสิกส์
Concentration Umberto Cannella ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี
soluciones químicas Katy Paola Pérez Palencia, Julio César Páez García ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ชีววิทยา
Concentration pHet Activity Melanie Hammond ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
ปรนัย
ชี้แนะ
เคมี
Concentration PhET Simulation Lab Malorie Patterson ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
อื่นๆ
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Concentració Jordi Plana ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Inputs and Outputs in Unit Operations Rune Mathisen ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Concentration PhET WebLab Melissa Venable ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Student Guide for PhET - Concentration in html5 Brian Libby ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Concentration Lab with Molarity Calculations Russell Sears อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Albanian All shqip Download Run now Përqëndrimi
Arabic All العربية Download Run now التركيز
Basque All Euskara Download Run now Kontzentrazioa
Bosnian All Bosanski Download Run now Koncentracija
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Concentração
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Concentration_濃度
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 浓度
Czech All čeština Download Run now Koncentrace
Danish All Dansk Download Run now Koncentration
Dutch All Nederlands Download Run now Concentratie
English All English Download Run now Concentration
Estonian All Eesti Download Run now Kontsentratsioon
Finnish All suomi Download Run now Konsentraatio
French All français Download Run now Concentration
Georgian All ქართული Download Run now კონცენტრაცია
German All Deutsch Download Run now Konzentration
Greek All Ελληνικά Download Run now Συγκέντρωση
Hebrew All עברית Download Run now ריכוז
Hindi All हिंदी Download Run now सांद्रता 
Hungarian All magyar Download Run now Koncentráció
Irish All Gaeilge Download Run now Tiúchan
Italian All italiano Download Run now Concentrazione
Japanese All 日本語 Download Run now 濃度
Kannada All Kannada Download Run now ಕೇ೦ದ್ರೀಕರಣ
Kazakh All Kazakh Download Run now Молярлық концентрация
Korean All 한국어 Download Run now 농도
Latvian All Latviešu Download Run now Koncentrācija
Marathi All मराठी Download Run now कॉन्संट्रेशन (संहति)
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Концентрац
Oriya All Oriya Download Run now ଗାଢତା
Persian All فارسی Download Run now غلظت
Polish All polski Download Run now Stężenie
Portuguese All português Download Run now Concentração
Russian All русский Download Run now Молярная концентрация
Serbian All Српски Download Run now Концентрација
Sinhalese All Sinhalese Download Run now සාන්ද්රණය
Slovak All Slovenčina Download Run now Koncentrácia
Slovenian All Slovenščina Download Run now Koncentracija
Spanish All español Download Run now Concentración ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Concentración
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Concentración
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Concentración de una disolución
Swahili All Swahili Download Run now Kikolezo
Swedish All svenska Download Run now Koncentration
Tamil All Tamil Download Run now செறிவு
Telugu All Telugu Download Run now ఏకాగ్రత
Turkish All Türkçe Download Run now Derişim
Ukrainian All українська Download Run now Концентрація ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Nồng độ

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Julia Chamberlain (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Royal Society of Chemistry