Densidade


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Densidade
คำบรรยาย Serie sistemática para apropriação do conceito de densidade.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ densidade, massa, volume
สถานการณ์จำลอง ความหนาแน่น


ผู้เขียน Pollyana Ematne
โรงเรียน/หน่วยงาน Unesp
ส่งข้อมูลแล้ว 25/1/2022
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/1/2022