estudo dos Gases


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง estudo dos Gases
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Pressão, Temperatura, Velocidade, Volume, energia cinetica., número de moles
สถานการณ์จำลอง คุณสมบัติของแก๊ส


ผู้เขียน Cremilson Souza
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola
ส่งข้อมูลแล้ว 30/9/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/9/2019