Density_SimActivity_español การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Density_SimActivity_español
คำบรรยาย This activity is a translation of https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3314
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ densidad, density
สถานการณ์จำลอง ความหนาแน่น


ผู้เขียน Katherine Perkins, Christine Denison (Marta Espina traslation)
อีเมลล์ติดต่อ marta.espina.fernandez@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Uplift Education in Dallas
ส่งข้อมูลแล้ว 3/12/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/12/2018