Density_SimActivity_español Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density_SimActivity_español
Mô tả This activity is a translation of https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3314
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá densidad, density
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Katherine Perkins, Christine Denison (Marta Espina traslation)
Email liên lạc marta.espina.fernandez@gmail.com
Trường / Tổ chức Uplift Education in Dallas
Ngày đăng ký 03/12/2018
Ngày cập nhật 03/12/2018