Eletricidade estática e Atrito


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Eletricidade estática e Atrito
คำบรรยาย Atividade sobre eletricidade estática com conceitos de carga elétrica, sinais, lei de Du Fay e eletrização por atrito.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ K-5
ประเภท การสาธิต
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Atrito, Cargas, Eletricidade
สถานการณ์จำลอง ลูกโป่งและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5), ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต


ผู้เขียน Dennis Lima
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 27/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/4/2018