Simulações no Ensino - Lei de Ohm


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Simulações no Ensino - Lei de Ohm
คำบรรยาย Atividades que estabeleçam relações com o Ensino da Física.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Física., Lei de Ohm, Simulações
สถานการณ์จำลอง กฏของโอห์ม (HTML5)


ผู้เขียน Jessyka Lage Melo
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 28/12/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/12/2016